Vilkår og betingelser
Velg språk

Crosby Straightpoint

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den.

Storbritannia: + 44 (0) 2392 484491 USA: + 1 918 834 4611

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR LEVERING AV VARER OG TJENESTER AV Straightpoint UK Ltd.

raske salgsvilkår
1 DEFINISJONER

I dette dokumentet følgende ord skal ha følgende betydning:

1.1 "Overenskomst" betyr disse vilkårene og betingelsene i samsvar med vilkårene som gjelder
Spesifikasjonsdokument;
1.2 "Kunde" betyr organisasjonen eller personen som kjøper varer og tjenester fra
Leverandør;
1.3 "Immaterielle rettigheter" betyr alle patenter, registrerte og uregistrerte design,
Opphavsrett, varemerker, kunnskaper og alle andre former for immateriell rettighet hvor som helst i
Verden håndheves;
1.4 "Spesifikasjonsdokument" betyr en uttalelse av arbeid, sitat eller lignende
Dokument som beskriver varene og tjenestene som skal leveres av leverandøren
1.5 "Leverandør" betyr Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, Storbritannia.

1.6 "Databeskyttelsesdirektivet" betyr direktiv 95 / 46 / EF om beskyttelse av enkeltpersoner i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike data;

1.7 "Data Protection Laws" betyr [før 25 May 2018, databeskyttelsesloven 1998 og databeskyttelsesdirektivet og fra 25 May 2018] generell databeskyttelsesforordning sammen med [(både før og etter 25 May 2018)] Storbritannias personvern og elektroniske kommunikasjonsforskrifter 2003 og [databeskyttelsesloven 2018];

1.8 "Personlige data" har betydningen gitt i databeskyttelsesloven 1998 eller de generelle databeskyttelsesforskriftene, etter behov.

1.9 "Personvern" betyr Straightpoints personvernerklæring fra tid til annen, som angitt på: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 GENERAL
2.1 Disse vilkårene gjelder for alle kontrakter for levering av varer og
Leverandørens tjenester til Kunden.
2.2 Før leverandørens påbegynnelse skal Leverandøren sende Kunden a
Spesifikasjonsdokument som skal spesifisere varene og tjenestene som skal leveres og prisen
som skal betales. Kunden skal underrette Leverandøren omgående dersom Kunden ikke er enig med
Innholdet i spesifikasjonsdokumentet. Alle spesifikasjonsdokumenter skal være underlagt disse vilkårene
Og betingelser.
2.3 Leverandøren skal bruke alle rimelige forsøk for å fullføre tjenestene innenfor
Beregnede tidsrammer, men tid skal ikke være avgjørende for utførelsen av noen tjenester.

3PRIS OG BETALING

3.1 Prisen for levering av varer og tjenester er som angitt i spesifikasjonen
Dokument.
3.2 Fakturerte beløp skal betales innen 30 dager etter mottak av faktura. Leverandøren
Har rett til å kreve renter på forfalte fakturaer fra datoen for betalingen forfaller
Fra dag til dag til betalingsdato med en hastighet på 12% per år over basisrenten på
Bank of England. I tilfelle at kundens prosedyrer krever at en faktura sendes inn
Mot en innkjøpsordre til betaling, skal kunden være ansvarlig for å utstede slik innkjøp
Bestil før varene og tjenestene leveres.

4 SPESIFIKASJON AV VARER
Alle varer skal bare være i overensstemmelse med spesifikasjonen i spesifikasjonsdokumentet. Til
Unngåelse av tvil ingen beskrivelse, spesifikasjon eller illustrasjon inneholdt i noe produkt
Brosjyre eller annen salgs- eller markedsføringslitteratur hos Leverandøren og ingen representasjon skrevet eller
Muntlig, korrespondanse eller uttalelse skal utgjøre en del av kontrakten.

5 LEVERING
5.1 Leveringsdato spesifisert av Leverandøren er kun et estimat. Leveringstiden skal ikke være avgjørende for kontrakten, og Leverandøren er ikke ansvarlig for tap, kostnader, skader, kostnader eller utgifter som direkte eller indirekte skyldes forsinkelser i varens levering.
5.2 All risiko i varene skal overføres til Kunden ved levering.

6 TITLE
Tittel i varene skal ikke overføres til Kunden før Leverandøren er betalt i sin helhet for Varene.

7 KUNDENS FORPLIKTELSER
7.1 For å gjøre det mulig for Leverandøren å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen skal Kunden:
7.1.1 samarbeider med Leverandøren;
7.1.2 gir Leverandøren informasjon som er rimelig forlangt av Leverandøren;
7.1.3 oppnår alle nødvendige tillatelser og samtykker som kan være nødvendig før tjenesten påbegynnes og
7.1.4 overholder slike andre krav som det fremgår av spesifikasjonsdokumentet eller på annen måte avtalt mellom partene.
7.2 Kunden er ansvarlig for å kompensere Leverandøren for eventuelle utgifter som Leverandøren har pådratt seg som følge av Kundens manglende overholdelse av paragraf 7.1.

7.3 Uten at det berører andre rettigheter som Leverandøren kan ha rett til, dersom Kunden ulovlig avslutter eller kansellerer varene og tjenestene som er avtalt i Spesifikasjonsdokumentet, skal Kunden betale til Leverandøren som avtalt erstatning og Ikke som straff, det totale beløpet av eventuelle tredjepartskostnader som Leverandøren har begått, og med hensyn til kanselleringer på mindre enn fem virkedager skriftlig varsel det totale beløpet av varene og tjenestene som er kontraktsfestet som angitt i Spesifikasjonsdokumentet, Og Kunden er enig i dette er et ekte pre-estimat av leverandørens tap i et slikt tilfelle. For å unngå tvil, anses Kundens manglende overholdelse av eventuelle forpliktelser i henhold til 7.1, å være en kansellering av varene og tjenestene og med forbehold for betaling av skader som er angitt i denne paragraf.
7.4 Dersom kunden eller en tredjepart, som ikke er underleverandør av Leverandøren, utelater eller begår noe som hindrer eller forsinker Leverandøren fra å oppfylle eller overholde sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen, skal Leverandøren Informer kunden så snart som mulig og:
7.4.1 Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i gjennomføringen av et prosjekt;
7.4.2 hvis det er aktuelt, vil tidsplanen for prosjektet bli endret tilsvarende;
7.4.3 Leverandøren skal underrette Kunden samtidig om han har til hensikt å gjøre krav på tilleggskostnader.

8-ENDRINGER TIL SPESIFIKASJONSDOKUMENTET
8.1 Partene kan når som helst gjensidig enige om og gjennomføre nye spesifikasjonsdokumenter. Eventuelle endringer i omfanget av varer og / eller tjenester som skal leveres i henhold til denne avtalen, skal angis i spesifikasjonsdokumentet, som skal gjenspeile de endrede varene og / eller tjenestene og prisen og eventuelle andre vilkår som er avtalt mellom partene.
8.2 Kunden kan til enhver tid be om endringer i spesifikasjonsdokumentet ved skriftlig varsel til leverandøren. Ved mottak av forespørselen om endringer skal Leverandøren, innen 5 arbeidsdager eller annen avtale som er avtalt mellom partene, gi Kunden skriftlig melding om effekten av slike endringer, om noen, på pris og andre Vilkår som allerede er avtalt mellom partene.
8.3 Når leverandøren gir skriftlig melding til Kunden om å gjøre endringer i vilkår som er forskjellige enn de som allerede er avtalt mellom partene, skal Kunden innen 5 arbeidsdager etter mottak av slik melding eller annen avtale som er avtalt mellom partene , Gi råd til Leverandøren ved skriftlig varsel om hvorvidt det ønskes at endringene fortsetter.
8.4 Når leverandøren gir skriftlig melding til Kunden om å gjøre endringer i vilkår som er forskjellige enn de som allerede er avtalt mellom partene, og Kunden skriftlig bekrefter at den ønsker at endringene fortsetter på disse vilkårene, skal Spesifikasjonsdokumentet endres for å gjenspeile Slike endringer og deretter skal leverandøren utføre denne avtalen på grunnlag av slike endrede vilkår.

9 GARANTI
9.1 Leverandøren garanterer at fra og med leveringstidspunktet i en periode på 24 måneder er varene og alle komponentene, hvor det er aktuelt, fri for eventuelle feil i design, håndverk, konstruksjon eller materialer.

9.2 Leverandøren garanterer at tjenestene som utføres i henhold til denne avtalen skal utføres med rimelig kompetanse og omsorg, og av en kvalitet som er i samsvar med allment aksepterte industristandarder og praksis.
9.3 Unntatt som uttrykkelig angitt i denne avtalen, er alle garantier, uansett uttrykksfulle eller underforståtte, ved lov eller på annen måte utelukket i forhold til varene og tjenestene som tilbys av Leverandøren.

10 INDEMNIFICATION
Kunden skal frigi Leverandøren mot alle krav, kostnader og utgifter som Leverandøren kan pådra seg, og som direkte eller indirekte oppstår fra Kundens brudd på noen av sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen, herunder eventuelle påstander fra Leverandøren som påstår at noen varer Og / eller tjenester levert av Leverandøren i samsvar med Spesifikasjonsdokumentet, krenker et patent, opphavsrett eller handelshemmelighet eller annen tilsvarende rett til en tredjepart.

11 BEGRENSNING AV ANSVAR
11.1 Med unntak av død eller personskade på grunn av uaktsomhet som ingen grense gjelder for, skal Leverandørens ansvar til Kunden for enhver påstand om hvilken som helst påstand eller brudd på denne Avtalen, uansett om den er uaktsom, begrenses Til prisen betalt av Kunden som kravet gjelder.
11.2 Under ingen omstendigheter skal Leverandøren være ansvarlig overfor Kunden for tap av virksomhet, tap av mulighet eller tap av fortjeneste eller for noe annet indirekte eller følgeskader eller skade. Dette gjelder selv når et slikt tap var rimelig forutsigbart, eller Leverandøren var blitt oppmerksom på muligheten for Kunden å pådra seg et slikt tap.
11.3 Ingenting i disse vilkår og betingelser skal utelukke eller begrense Leverandørens ansvar for død eller personskade som følge av Leverandørens uaktsomhet eller dennes ansatte, agenter eller underleverandører.

12-OPPSETTELSE
Enhver part kan omgående si opp denne avtalen ved skriftlig melding til den andre dersom:
12.1 den andre parten forplikter seg til en vesentlig brudd på denne avtalen, og i tilfelle et brudd som kan løses, unnlater det å rette opp det innen 30 kalender dager etter at det er gitt skriftlig melding fra den annen part om å gjøre det;
12.2 den annen part forplikter seg til en materiell brudd på denne avtalen, som ikke kan løses under noen omstendigheter;
12.3 den andre parten sender en oppløsning for likvidasjon (annet enn for formålet med løsemiddelmiksamasjon eller gjenoppbygging), eller en domstol med kompetent jurisdiksjon utsteder en ordre i den forbindelse
12.4 den andre parten slutter å fortsette sin virksomhet eller i det vesentlige hele sin virksomhet; eller
12.5 den andre parten er erklært insolvent, eller innkaller et møte eller gjør eller foreslår å gjøre noe arrangement eller sammensetning med sine kreditorer; Eller en likvidator, mottaker, administrativ mottaker, leder, forvalter eller lignende offiser utnevnes over noen av sine eiendeler.

13 INTELLEKTULE EIENDOMSRETTIGHETER
Alle intellektuelle eiendomsrettigheter som produseres av eller oppstår som følge av utførelsen av denne avtalen skal, så langt som ikke allerede er etablert, bli leverandørens absolutte eiendom, og Kunden skal gjøre alt som er rimelig nødvendig for å sikre at slike rettigheter utgjør I leverandøren ved gjennomføring av hensiktsmessige instrumenter eller avtaler med tredjeparter.

14 FORCE MAJEURE
Ingen av partene skal være ansvarlig for enhver forsinkelse eller unnlatelse av å utføre noen av sine forpliktelser dersom forsinkelsen eller feilen skyldes hendelser eller omstendigheter utenfor sin fornuftige kontroll, inkludert men ikke begrenset til Guds handlinger, streiker, utestengninger, ulykker, krig, brann , Handling eller unnlatelse av regjeringen, motorveien eller enhver telekommunikasjonsoperatør, operatør eller administrasjon eller annen kompetent myndighet eller forsinkelse eller mangel ved produksjon, produksjon eller levering av utstyr eller tjenester av tredjepart, og parten skal ha rett til En rimelig forlengelse av sine forpliktelser etter at den andre parten har meldt om arten og omfanget av slike hendelser.

15 UAFHENGENDE KONTRAKTER
Leverandøren og Kunden er entreprenører uavhengige av hverandre, og har heller ikke myndighet til å binde den annen til noen tredjepart eller handle på noen måte som representant for den andre, med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig av begge parter. Leverandøren kan i tillegg til sine egne ansatte engasjere underentreprenører for å sørge for at hele eller deler av tjenestene leveres til Kunden, og slikt engasjement skal ikke avlaste Leverandøren av sine forpliktelser i henhold til denne avtalen eller et hvilket som helst aktuelt spesifikasjonsdokument.

16-OPPDRAG
Kunden har ikke rett til å tildele sine rettigheter eller forpliktelser eller delegere sine plikter i henhold til denne avtalen uten skriftlig samtykke fra Leverandøren.

17 SEVERABILITY
Dersom noen bestemmelse i denne avtalen holdes ugyldig, ulovlig eller uhensiktsmessig av en hvilken som helst grunn av en domstol med kompetent jurisdiksjon, skal en slik bestemmelse skilles, og resten av bestemmelsene heri skal fortsette i full kraft og virkning som om denne avtalen var avtalt med Ugyldig ulovlig eller unenforceable bestemmelse eliminert.

18 AVVISNING
Feil av en av partene til å håndheve når som helst eller for en hvilken som helst periode noen eller flere av vilkårene heri, skal ikke
Være et frafall av dem eller til høyre når som helst senere å håndheve alle vilkår og betingelser i denne avtalen.

19 DATA BESKYTTELSE

Du erkjenner og godtar at vi (og våre leverandører og leverandører) kan bruke Personopplysninger som er oppnådd fra deg i forbindelse med levering av utstyr, produkter og / eller tjenester, eller på annen måte i kontraktens løpetid ("dine data") for følgende formål:

19.1.1 administrerer kontrakten (inkludert, uten begrensning, kontakt med tredjeparter som er relevante for levering av utstyret, produktene og / eller tjenestene, bistå med forespørsler og / eller behandlingsordrer);

19.1.2 gir deg beskjed om endringer i utstyret, produktene og / eller tjenestene eller vilkårene og betingelsene;

19.1.3 gjør det mulig for oss (og / eller en entreprenør eller leverandør) å gjøre Utstyret, Produkter og / eller Tjenester tilgjengelig for deg / en Delegat som er utpekt av deg;

19.1.4 for fakturering formål; og

19.1.5 som ellers tillatt under disse forholdene og Straightpoints personvernerklæring.

19.2 Vi vil ikke videregive dataene dine (som definert ovenfor) til noen tredjeparter med mindre (a) det er nødvendig å gjøre det i forbindelse med kontrakten, eller (b) i samsvar med vår legitime interesse for å utføre direkte markedsføring til deg , eller (c) hvor vi har ditt samtykke til direkte markedsføring. I slike tilfeller kan vi sende dine data videre til utvalgte tredjeparter (inkludert våre leverandører og leverandører). Vi og andre personer kan kontakte deg (og dine representanter) for markedsføringsformål (via post, SMS, telefon, e-post og andre elektroniske midler) og kan sende deg (og dine representanter) informasjon om deres produkter og tjenester som vi anser muligvis av interesse for deg i samsvar med vår personvernerklæring

19.3 Du anerkjenner at i henhold til databeskyttelsesloven 1998, Generell databeskyttelsesforskrift 2018, databeskyttelsesdirektivet, sammen med (både før og etter 25 May 2018)] Storbritannias personvern- og elektronisk kommunikasjonsforskrift 2003 og [Data Protection Act 2018];

Straightpoint (UK) Limited er en datakontroller av personlige opplysninger som du oppgir. Detaljer i hvordan vi bruker dataene dine og hvordan du utøve dine rettigheter i henhold til databeskyttelsesloven er beskrevet i vår personvernerklæring.

19.4 Du godtar at vi eller alle som handler på våre vegne, kan overvåke og registrere samtaler som er gjort til eller av deg (og / eller noen av dine ansatte eller personell), for opplæringsformål, for å forbedre kvaliteten på våre kundeservice og å bistå med klagehåndtering. Du forplikter deg til å gjøre dine ansatte og personell oppmerksom på bestemmelsene i denne betingelsen, inkludert våre personvernerklæring og for å sikre at du har overholdt bestemmelsene i databeskyttelsesloven og din egen personvernpolicy i forhold til å gi dine data til oss.

20 NOTICES
Eventuell varsel fra den ene part til den andre kan bli servert via e-post, faks, personlig tjeneste eller post til adressen til den annen part som er oppgitt i spesifikasjonsdokumentet eller en annen adresse som en slik part kan fra tid til annen ha kommunisert Til den andre skriftlig, og hvis det sendes via e-post, skal det anses å være mottatt på det dagen det ble sendt, dersom det sendes med faks, anses å være servert ved mottak av en feilfri overføringsrapport, hvis gitt Ved brev anses å ha blitt servert ved det tidspunktet brevet ble levert personlig, eller hvis det sendes med post, anses det å ha blitt levert i vanlig post.

21 ENTRE AVTALE
Denne avtalen inneholder hele avtalen mellom partene om emnet og erstatter tidligere avtaler, ordninger, tilsagn eller forslag, muntlig eller skriftlig. Med mindre annet er uttrykkelig oppgitt andre steder i denne avtalen, kan denne avtalen kun varieres med et dokument som er undertegnet av begge parter.

22 NO THIRD PARTIES
Ingenting i denne avtalen er ment, og skal heller ikke gi noen rettigheter til tredjepart.

23 LOVGIVNING OG JURISDIKSJON
Denne avtalen skal styres av og tolkes i henhold til engelsk lov, og partene gir herved den eksklusive jurisdiksjonen til de engelske domstolene.

Gi oss beskjed navnet ditt.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Gi oss beskjed din e-postadresse.

E-postadressen din stemmer ikke. Vennligst skriv inn igjen

Invalid Input

Invalid Input

Når du har sendt dette skjemaet, vil det øyeblikkelig nå en SP-representant, direkte, hvem som svarer på forespørselen din via e-post. Eller hvis du foretrekker en tilbakering, vennligst gi oss beskjed i meldingen.

enzh-TWnlfrdenoes