Noteikumi Un Nosacījumi
Izvēlieties savu valodu

Crosby Straightpoint

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu.

UK: + 44 (0) 2392 484491 ASV: + 1 918 834 4611

Straightpoint UK Ltd. PREČU UN PAKALPOJUMU STANDARTA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

taisnīguma ziņā pārdošanas noteikumi
1 DEFINĪCIJAS

Šajā dokumentā šādus vārdus ir šāda nozīme:

1.1 "Līgums" ir šie Noteikumi un nosacījumi kopā ar jebkuru piemērojamo noteikumu
Specifikācijas dokuments;
1.2 "klients" ir organizācija vai persona, kas iegādājas preces un pakalpojumus no
Piegādātājs;
1.3 "intelektuālā īpašuma tiesības" ir visi patenti, reģistrētie un nereģistrētie dizainparaugi,
Autortiesības, preču zīmes, zinātību un visus citus intelektuālā īpašuma veidus neatkarīgi no tā, kur atrodas
Pasaule realizējama;
1.4 "Specifikācijas dokuments" ir darba, citātu vai citu līdzīgu dokumentu izklāsts
Dokuments, kurā aprakstītas Piegādātāja preces un pakalpojumi;
1.5 "Piegādātājs" nozīmē Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, UK.

1.6 "Datu aizsardzības direktīva" ir direktīva 95 / 46 / EC par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti;

1.7 "Datu aizsardzības likumi" ir [pirms 25 May 2018, Datu aizsardzības likuma 1998 un Datu aizsardzības direktīvas un 25 maija 2018] Vispārējās datu aizsardzības regulas un [(gan pirms, gan pēc 25 maija 2018)] Apvienotās Karalistes privātās dzīves aizsardzības un Elektronisko sakaru noteikumi 2003 un [Datu aizsardzības likums 2018];

1.8 "Personas dati" ir nozīme, kas norādīta Datu aizsardzības likumā 1998 vai vispārīgos datu aizsardzības noteikumos.

1.9 "Paziņojums par konfidencialitāti" laiku pa laikam ir īstajā brīdī paziņojums par tiešajiem punktiem, kā noteikts: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 VISPĀRĒJAIS
2.1 Šie Noteikumi attiecas uz visiem preču piegādes un piegādes līgumiem
Pakalpojumu sniegšana Klientam.
2.2 Pirms pakalpojumu uzsākšanas Piegādātājs iesniedz Klientam a
Specifikācijas dokuments, kurā jānorāda piegādājamās preces un pakalpojumi, kā arī cena
Jāmaksā. Klients nekavējoties paziņo Piegādātājam, ja Klients nepiekrīt
Specifikācijas dokumenta saturs. Uz visiem Specifikācijas dokumentiem attiecas šie Noteikumi
Un nosacījumi.
2.3 Piegādātājs izmanto visus saprātīgos centienus, lai pabeigtu pakalpojumus iekšā
Paredzamais laika grafiks, bet laikam nav nekādas nozīmes pakalpojumu sniegšanā.

3 CENA UN MAKSĀJUMS

3.1 Preču un pakalpojumu piegādes cena ir noteikta specifikācijā
Dokuments
3.2 rēķina summas jāmaksā un jāmaksā 30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Piegādātājs
Ir tiesības iekasēt procentus par nokavētiem rēķiniem no dienas, kad maksājums pienākas
No dienas uz dienu līdz maksājuma datumam ar likmi 12% gadā, kas pārsniedz
Anglijas Banka. Gadījumā, ja Klienta procedūras prasa iesniegt rēķinu
Pret pirkuma rīkojumu par samaksu, par šādu pirkumu ir atbildīgs Klients
Pirms preces un pakalpojumi tiek piegādāti.

4 SPECIFIKĀCIJA PREČU
Visām precēm jāatbilst tikai Specifikācijas dokumenta specifikācijai. Par
Izvairīšanās no šaubām nav neviena produkta apraksta, specifikācijas vai ilustrācijas
Brošūra vai cita Piegādātāja pārdošanas vai mārketinga literatūra, un nav izveidots rakstisks vai
Mutiska, korespondence vai paziņojums ir daļa no līguma.

5 PIEGĀDES
5.1 Piegādātāja norādītais piegādes datums ir tikai aptuvens. Piegādes laiks nav līguma būtība, un Piegādātājs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, izmaksām, zaudējumiem, maksājumiem vai izdevumiem, kas radušies tieši vai netieši sakarā ar preču piegādes aizkavēšanos.
5.2 Visu preču risku nodod Klientam pēc piegādes.

6 NOSAUKUMS
Nosaukums Preces nepārsniedz Klientu, līdz Piegādātājam nav samaksāts par precēm.

7 KLIENTA PIENĀKUMI
7.1 Lai Piegādātājs varētu izpildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu, Klients:
7.1.1 sadarbojas ar Piegādātāju;
7.1.2 sniedz Piegādātājam jebkādu informāciju, ko piegādātājs pamatoti prasījis;
7.1.3 iegūst visas nepieciešamās atļaujas un piekrišanas, kas var būt nepieciešamas pirms pakalpojumu uzsākšanas; un
7.1.4 atbilst citām prasībām, kas var būt noteiktas Specifikācijas dokumentā, vai puses ir vienojušās citādi.
7.2 Klientam ir pienākums kompensēt Piegādātāju par visiem izdevumiem, kas radušies Piegādātājam sakarā ar Klienta neievērošanu 7.1 klauzulā.

7.3 Neskarot citas tiesības, uz kurām Piegādātājam var būt tiesības, ja Klients nelikumīgi izbeidz vai atceļ preces un pakalpojumus, par kuriem ir vienošanās specifikācijas dokumentā, no Klienta pienākums ir samaksāt Piegādātājam kompensēto kompensāciju un Nevis kā sods par jebkādu trešo pušu izdevumu summu, par kuru piegādātājs ir izdarījis, un par atteikumu, par kuru rakstiski paziņots mazāk kā piecas darba dienas, par pilnu preci un pakalpojumu summu, par ko noslēgts līgums, kā noteikts specifikācijas dokumentā, Un Klients piekrīt, ka šāds gadījums ir patiess provizorisks Piegādātāja zaudējumu novērtējums. Lai izvairītos no šaubām, Klienta neievērošana no 7.1 klauzulas izrietošajiem pienākumiem tiek uzskatīta par preču un pakalpojumu atcelšanu un ar šajā punktā noteikto zaudējumu atlīdzināšanu.
7.4 Gadījumā, ja Klients vai kāda trešā puse, kas nav Piegādātāja apakšuzņēmējs, neiet klajā vai izdarīs visu, kas novērš vai kavē Piegādātāju veikt vai pildīt kādu no saviem pienākumiem saskaņā ar šo Līgumu, tad Piegādātājam Paziņojiet Klientam cik drīz vien iespējams un:
7.4.1 Piegādātājs nav atbildīgs par jebkādu aizkavēšanos jebkura projekta pabeigšanā;
7.4.2, ja piemērojams, attiecīgi tiks mainīts projekta grafiks;
Piegādātājs 7.4.3 vienlaicīgi informē Klientu, ja tas plāno iesniegt prasību par papildu izmaksām.

8 PAKALPOJUMI SPECIFIKĀCIJAS DOKUMENTAM
8.1 Puses var jebkurā laikā savstarpēji vienoties un izpildīt jaunus Specifikācijas dokumentus. Jebkuras preču un / vai pakalpojumu darbības jomas izmaiņas, kas jānodrošina saskaņā ar šo nolīgumu, jānorāda Specifikācijas dokumentā, kas atspoguļo mainītās preces un / vai pakalpojumus un cenu, kā arī visus citus noteikumus, par kuriem puses ir vienojušās.
8.2 Klients jebkurā laikā var pieprasīt grozījumus Specifikācijas dokumentā, rakstveidā paziņojot Piegādātājam. Saņemot grozījumu pieprasījumu, Piegādātājs 5 darba dienu laikā vai citā periodā, par kuru puses var vienoties, konsultē Klientu, rakstiski paziņojot par šādu izmaiņu ietekmi, ja tādas ir, par cenu un jebkuru citu Termini, par kuriem puses vienojušās.
8.3 Ja Piegādātājs rakstiski paziņo Klientam par jebkādu izmaiņu veikšanu ar noteikumiem, kas atšķiras no tiem, par kuriem puses ir vienojušās, Klientam 5 darbdienās pēc šāda paziņojuma saņemšanas vai citam periodam, par kuru puses vienojas , Konsultējieties ar Piegādātāju, rakstveidā paziņojot, vai tā vēlas, vai izmaiņas tiek veiktas.
8.4 Ja Piegādātājs rakstiski paziņo Klientam, ka viņš piekrīt veikt izmaiņas ar noteikumiem, kas atšķiras no tiem, par kuriem puses vienojušās, un Klients rakstiski apstiprina, ka vēlas, lai izmaiņas tiktu veikti saskaņā ar šiem noteikumiem, specifikācijas dokuments tiek grozīts, lai atspoguļotu Šādas izmaiņas un pēc tam Piegādātājs izpilda šo Līgumu, pamatojoties uz šādiem grozītiem noteikumiem.

9 GARANTIJAS
9.1 Piegādātājs garantē, ka no piegādes datuma uz 24 mēnešu periodu preces un visas to detaļas, ja vajadzīgs, ir bez jebkādiem defektiem konstrukcijā, darbā, būvniecībā vai materiālos.

9.2 Piegādātājs garantē, ka saskaņā ar šo Līgumu sniegtie pakalpojumi tiek veikti, izmantojot saprātīgas prasmes un rūpību un kvalitāti, kas atbilst vispārpieņemtiem nozares standartiem un praksei.
9.3 Izņemot gadījumus, kas skaidri norādīti šajā Līgumā, ar šo tiek izslēgtas visas garantijas, kas ir tiešas vai netiešas, piemērojot likumu vai citādi, attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, ko sniedz Piegādātājs.

10 INDEMNIFICATION
Klients atlīdzina Piegādātāju par visām pretenzijām, izmaksām un izdevumiem, kas var rasties Piegādātājam un kas tieši vai netieši rodas no Klienta jebkuru no saviem pienākumiem saskaņā ar šo Līgumu, ieskaitot jebkādas prasības pret Piegādātāju par to, ka visas preces Un / vai pakalpojumi, ko sniedzis piegādātājs saskaņā ar Specifikācijas dokumentu, pārkāpj patenta, autortiesību vai komercnoslēpumu vai citas līdzīgas trešās personas tiesības.

11 PIENĀKUMA IEROBEŽOJUMS
11.1 Izņemot gadījumus, kad ir noticis nelaimes gadījums vai miesas bojājumi nolaidības dēļ, attiecībā uz kuru netiek piemērots neviens ierobežojums, Piegādātāja atbildība par jebkuru pretenziju vai šī Līguma pārkāpumu, kas radušies nolaidības dēļ vai bez tās, ir ierobežota Par cenu, ko samaksājis Klients, uz kuru attiecas prasība.
11.2 Piegādātājs nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, zaudējumiem, peļņas zaudēšanu vai jebkādiem citiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad šāds zaudējums ir bijis pamatoti paredzams vai Piegādātājam tika ziņots par Klienta iespējamo zaudējumu.
11.3 Nekas šajos Noteikumos neietver vai neierobežo Piegādātāja atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies piegādātāja vai tā darbinieku, aģentu vai apakšuzņēmēju neuzmanības rezultātā.

12 PĀRTRAUKŠANA
Katra puse var nekavējoties izbeigt šo Līgumu, rakstiski paziņojot otrai pusei, ja:
12.1 otra puse apņemas būtiski pārkāpt šo Līgumu un pārkāpuma gadījumā, kuru var novērst, tas netiek labots 30 kalendāra dienu laikā pēc tam, kad otra puse to ir rakstiski paziņojusi;
12.2 otra puse apņemas būtiski pārkāpt šo Līgumu, ko nekādos apstākļos nevar novērst;
12.3 otra puse pieņem lēmumu par likvidāciju (izņemot likvidācijas vai atjaunošanas nolūkā), vai kompetentās tiesas tiesa izdod rīkojumu par to;
12.4 otra puse pārtrauc savu darbību vai būtiski visu savu uzņēmējdarbību; Vai
12.5 otra puse tiek pasludināta par maksātnespējīgu vai sasauc sanāksmi vai ierosina vai ierosina veikt jebkādu vienošanos vai vienošanos ar saviem kreditoriem; Vai likvidators, saņēmējs, administratīvais saņēmējs, pārvaldnieks, pilnvarotais vai līdzīgs amatpersona tiek iecelta par jebkuru tā aktīvu.

13 INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
Visas intelektuālā īpašuma tiesības, kas rodas vai rodas šā nolīguma izpildes rezultātā, ciktāl tas vēl nav piešķirts, kļūst par Piegādātāja absolūto īpašumu, un Klients dara visu, kas ir pamatoti nepieciešams, lai nodrošinātu, ka šādas tiesības Piegādātājs, veicot attiecīgus instrumentus vai noslēgusi līgumus ar trešajām personām.

14 FORCE MAJEURE
Neviena puse nav atbildīga par jebkādu kavēšanos vai neveikšanu, ja kavēšanās vai neveiksme izriet no notikumiem vai apstākļiem, kas ir ārpus tās pamatotas kontroles, tostarp, bet ne tikai, Dieva aktiem, streiki, bloķēšanas gadījumi, nelaimes gadījumi, karš, ugunsgrēks , Valdības, autoceļu iestāžu vai jebkuru telekomunikāciju pārvadātāju, operatoru vai administrāciju vai citu kompetentu iestādi rīcība vai bezdarbība vai trešo personu ražošanas, ražošanas vai piegādes kavēšana vai neveiksme attiecībā uz aprīkojumu vai pakalpojumiem, un pusei ir tiesības Pienācīgi pagarinot savas saistības, paziņojot otrai pusei par šādu notikumu būtību un apmēru.

15 NEATKARĪGI IZPILDĪTĀJI
Piegādātājs un Klients ir savstarpēji neatkarīgi darbuzņēmēji, un viņiem nav pilnvaru saistīt otru ar jebkuru trešo personu vai rīkoties kā otras puses pārstāvis, ja vien abas puses nav skaidri vienojušās citādi. Piegādātājs papildus saviem darbiniekiem var iesaistīt apakšuzņēmējus, lai sniegtu visu vai daļu no Pakalpojumiem, kas tiek sniegti Klientam, un šāda saistība neatbrīvo Piegādātāju no saviem pienākumiem saskaņā ar šo Līgumu vai jebkuru piemērojamo Specifikācijas dokumentu.

16 PIEŅEMŠANA
Klients nav tiesīgs nodot savas tiesības vai pienākumus vai deleģēt savus pienākumus saskaņā ar šo Līgumu bez iepriekšējas rakstiskas piegādātāja piekrišanas.

17 SEVERABILITY
Ja jebkura šī Līguma norma tiek uzskatīta par spēkā neesošu, jebkura kompetentās tiesas jurisdikcija ir jebkāda iemesla dēļ nelikumīga vai neizpildāma, šis noteikums tiek atcelts, un pārējie noteikumi, kas iekļauti šajā nolīgumā, paliek spēkā pilnībā tā, it kā būtu panākta vienošanās ar šo Līgumu. Nelikumīgs nelikumīgs vai neīstenojams nodrošinājums.

18 WAIVER
Ja kāda puse jebkurā laikā vai uz jebkuru laika posmu neievēro nevienu vienu vai vairākus Noteikumus šajā Noteikumos
Var atteikties no tiem vai tiesības jebkurā laikā vēlāk izpildīt visus šī Līguma noteikumus.

19 DATU AIZSARDZĪBA

Jūs apliecināt un piekrītat, ka mēs (un mūsu līgumslēdzēji un piegādātāji) varam izmantot Jūsu iegūtos Personas datus saistībā ar Iekārtu, Produktu un / vai Pakalpojumu sniegšanu vai citādi līguma darbības laikā ("Jūsu dati"), lai šādiem mērķiem:

19.1.1 administrē Līgumu (tostarp, bez ierobežojuma, sazinoties ar jebkuru trešo personu, kas ir saistītas ar Iekārtu, Preču un / vai Pakalpojumu sniegšanu, palīdzot pieprasījumos un / vai pasūtījumus par apstrādi);

19.1.2 paziņo par izmaiņām Iekārtu, Produktos un / vai Pakalpojumos vai jebkādiem noteikumiem un nosacījumiem;

19.1.3, kas mums (un / vai darbuzņēmējam vai piegādātājam) ļauj jums / jūsu pārstāvētajam pārstāvim pieejamu aprīkojumu, produktus un / vai pakalpojumus;

19.1.4 rēķinu izrakstīšanai; un

19.1.5, ja citādi atļauts šajos apstākļos un Straightpoint paziņojums par konfidencialitāti.

19.2 Mēs nepārsniegsim Jūsu datus (kā noteikts iepriekš) jebkurai trešai personai, ja vien a) tas nav nepieciešams Līgumā paredzētajā nolūkā, vai (b) saskaņā ar mūsu likumīgajām interesēm veikt tiešu mārketingu vai (c) ja mums ir jūsu piekrišana tiešajai tirdzniecībai. Šādos apstākļos mēs varam nodot jūsu datus izvēlētajām trešajām pusēm (tostarp mūsu līgumslēdzējiem un piegādātājiem). Mēs un citas personas var sazināties ar jums (un jūsu pārstāvjiem) mārketinga nolūkos (pa pastu, SMS, telefonu, e-pastu un citiem elektroniskiem līdzekļiem) un var nosūtīt jums (un jūsu pārstāvjiem) informāciju par saviem produktiem un pakalpojumiem, kurus mēs uzskatām par iespējamiem kas jūs interesē saskaņā ar mūsu paziņojumu par konfidencialitāti

19.3 Jūs apliecināt, ka Datu aizsardzības likuma 1998, Vispārējās datu aizsardzības regulas 2018, Datu aizsardzības direktīvas kopā ar (gan pirms, gan pēc 25 maija 2018)], Apvienotās Karalistes privātuma un elektroniskās komunikācijas noteikumi 2003 un [Data Aizsardzības likums 2018];

Straightpoint (UK) Limited ir visu jūsu sniegto personas datu datu kontrolieris. Sīkāka informācija par to, kā mēs izmantojam jūsu datus un to, kā izmantot savas tiesības saskaņā ar datu aizsardzības likumiem, ir izklāstīta mūsu paziņojumā par konfidencialitāti.

19.4 Jūs piekrītat, ka mēs vai kāds, kas rīkojas mūsu vārdā, var uzraudzīt un reģistrēt zvanus uz jūsu vai jūsu (un / vai jūsu darbinieku vai personāla) zvaniem mācību nolūkā, lai uzlabotu mūsu / viņu klientu apkalpošanas kvalitāti un palīdzētu ar sūdzību izskatīšanu. Jūs apņematies saviem darbiniekiem un personālam apzināties šī nosacījuma nosacījumus, tostarp mūsu paziņojumu par konfidencialitāti, un nodrošināt, ka esat izpildījis Datu aizsardzības likumu noteikumus un savu privātuma politiku saistībā ar jūsu datu piegādi mums.

20 PAZIŅOJUMI
Jebkuru paziņojumu, ko kāda no pusēm sniedz otrai, var nosūtīt pa e-pastu, faksu, personīgo pakalpojumu vai pa pastu uz otras puses adresi, kas norādīta Specifikācijas dokumentā, vai citā adresē, kuru laiku pa laikam attiecīgā persona var paziņot Uz otru rakstveidā un, ja to nosūta pa e-pastu, ja vien nav pierādīts pretējais, uzskata par saņemtu tajā dienā, kad tas tika nosūtīts, ja nosūtīts pa faksu, uzskata par izsniegtu, saņemot bez kļūdām nosūtīšanas ziņojumu, ja tas tiek sniegts Ar vēstuli tiek uzskatīts par izsniegtu tajā brīdī, kad vēstule tika personīgi piegādāta, vai, ja to nosūta pa pastu, uzskata par nodotu parastā pasta laikā.

21 VISPĀRĒJS NOLĪGUMS
Šajā nolīgumā ir ietverts viss līgums starp pusēm par tematu un aizstāj iepriekšējos nolīgumus, pasākumus, saistības vai priekšlikumus, mutisku vai rakstisku. Ja vien šajā nolīgumā nav skaidri paredzēts citādi, šo nolīgumu var mainīt tikai ar abu pušu parakstītu dokumentu.

22 NO TREŠĀS PUSES
Nekas šajā Līgumā nav paredzēts, kā arī nedod tiesības trešai personai.

23 TIESĪBU AKTU UN JURISDIKCIJAS PĀRVALDĪBA
Šo Līgumu reglamentē un interpretē saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem, un puses šobrīd iesniedz Anglijas tiesu izņēmuma jurisdikciju.

Lūdzu, dodiet mums zināt jūsu vārdu.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Lūdzu, dodiet mums zināt jūsu e-pasta adresi.

Jūsu e-pasts neatbilst, lūdzu, ievadiet vēlreiz

Invalid Input

Invalid Input

Kad esat nosūtījis šo veidlapu, tas nekavējoties sasniegs SP pārstāvi, kas tieši atbildēs uz jūsu pieprasījumu pa e-pastu. Vai arī, ja vēlaties zvanīt, lūdzu, ziņojiet mums par to.

enzh-TWnlfrdenoes

Kontakti Straightpoint

Hampshire, Apvienotā Karaliste - + 44 (0) 2392 484491
Tulsa, ASV - + 1 918 834-4611
Houston, TX - 713-955-2655
Minneapolis, MN - 612-808-8969