Tingimused
Vali oma keel

Crosby sirge punkt

See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. Javascript peab olema, et vaadata seda.

UK: + 44 (0) 2392 484491 USA: + 1 918 834 4611

Straightpoint UK Ltd. KAUBADE JA TEENUSTE TARNIMISE TINGIMUSED

otsesed müügiedu tingimused
1 DEFINITSIOONID

Selles dokumendis järgmised sõnad on järgmine tähendus:

1.1 "leping" tähendab käesolevaid tingimusi koos kõigi kohaldatavate tingimustega
Spetsifikatsiooni dokument;
1.2 "Klient" tähendab organisatsiooni või isikut, kes ostab kaupu ja teenuseid
Tarnija;
1.3 "intellektuaalomandi õigused" tähendab kõiki patente, registreeritud ja registreerimata kujundusi,
Autoriõigus, kaubamärgid, oskusteave ja kõik muud intellektuaalomandi vormid kõikjal
Maailma täitmisele pööratav;
1.4 "spetsifikatsioonide dokument" - töö avaldus, tsitaat või muu sarnane dokument
Tarnija poolt tarnitavate kaupade ja teenuste kirjeldav dokument;
1.5 "tarnija" tähendab Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, Ühendkuningriik.

1.6 "andmekaitse direktiiv" - direktiiv 95 / 46 / EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta;

1.7 andmekaitseseadused tähendavad [enne 25i mai 2018i, andmekaitseseadust 1998 ja andmekaitsedirektiivi ning 25 mai 2018-i] üldist andmekaitse määrust koos [(nii enne 25i mai 2018i kui ka pärast seda) ja elektroonilise side eeskirjad 2003 ja [andmekaitse seadus 2018];

1.8 "Isikuandmed" on vastavalt andmekaitse seadusele 1998 või üldise andmekaitse eeskirjadele antud tähendus.

1.9 "privaatsusteatis" - aeg-ajalt otsepostituste privaatsusteade, nagu on sätestatud: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 ÜLDINE
2.1 Käesolevaid tingimusi kohaldatakse kõigi kaupade ja teenuste tarnelepingute suhtes
Tarnija poolt Kliendile.
2.2 Enne teenuste alustamist esitab tarnija Kliendile a
Täpsustusdokument, milles täpsustatakse tarnitavad kaubad ja teenused ning hind
Makstav. Klient teavitab Tarnijat koheselt, kui Klient ei nõustu
Spetsifikatsioonide dokumendi sisu. Kõikide spetsifikatsioonide dokumentide suhtes kohaldatakse käesolevaid tingimusi
Ja tingimused.
2.3 Tarnija peab kasutama kõiki mõistlikke jõupingutusi teenuste lõpuleviimiseks
Hinnangulised ajagraafikud, kuid kellaaeg ei tohi olla teenuste olulise tähtsusega.

3 HIND JA MAKSMINE

3.1 Kaupade ja teenuste pakkumise hind on sätestatud spetsifikaadis
Dokument
3.2 Arved arvatakse tasumisele 30 päeva jooksul pärast arve kättesaamist. Tarnija
On õigus nõuda hilinenud arvel märgitud intressi alates kuupäevast, mil makse tuleb tasuda
Päevast päevani kuni maksetähtpäevani, mis on 12% aastas kõrgem kui baasintressimäär
Inglismaa Pank. Juhul, kui kliendi protseduurid nõuavad arve esitamist
Maksekorralduse eest vastutab Klient selle ostu väljaandmise eest
Enne kaupade ja teenuste tarnimist.

KAUBA 4i SPETSIFIKATSIOON
Kõik kaubad peavad vastama ainult spetsifikaadis esitatud spetsifikaadile. For
Kahtluse vältimine ükskõik millises toote kirjelduses, spetsifikatsioonis või illustratsioonis
Brošüür või muu tarnija müügi- või turunduskirjandus ning esindusvorm puudub või
Suuline, kirjavahetus või avaldus on osa lepingust.

5 TARNIMINE
5.1 Tarnija poolt määratud tarnetähtaeg on ainult hinnanguline. Kohaletoimetamise aeg ei ole lepingu sisuks ja Tarnija ei vastuta kahjude, kulude, kahjude, kulude või kulude eest, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud kaupade tarnimise viivitustest.
5.2 Kogu kaupade oht kantakse üle kliendile kättetoimetamisel.

6 NIMETUS
Kaupade nimetus ei lähe Kliendile üle, kuni Toodet on kaupade eest täielikult tasutud.

7 KLIENDI KOHUSTUSED
7.1 Selleks, et tarnija saaks käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi täita, peab Klient:
7.1.1 teeb koostööd tarnijaga;
7.1.2 annab Tarnijale kogu tarnija poolt mõistlikult nõutava teabe;
7.1.3 saavad kõik vajalikud õigused ja nõusolekud, mis võivad olla vajalikud enne teenuste alustamist; Ja
7.1.4 vastavad muudele nõuetele, mis võivad olla esitatud spetsifikatsioonide dokumendis või osapoolte vahel kokku lepitud.
7.2 Klient on kohustatud hüvitama Tarnijale kõik tarnija poolt kantud kulud, mis tulenevad Kliendi poolt 7.1i järgimata jätmisest.

7.3 Ilma et see piiraks muid õigusi, millele tarnija võib olla õigustatud, juhul, kui Klient kõrvaldab või tühistab spetsifikaadi dokumendis nõustunud kaupade ja teenuste ebaseadusliku lõpetamise või tühistamise, on Klient kohustatud tasuma tarnijale kokkulepitud kahjutasu ja Mitte trahvina Tarnija poolt kolmandate osapoolte kulude kogusummat ja vähem kui viie tööpäeva kirjaliku etteteatamisega seotud tühistamiste puhul täpsustuste dokumendis sätestatud kaupade ja teenuste täielikku summat, Ja Klient nõustub, et selline juhtum on tegelik tarnija kaotuse esialgne hinnang. Kahtluste vältimiseks loetakse Kliendi poolt 7.1-i kohustuste täitmata jätmine kauba ja teenuste tühistamist ning käesolevas punktis sätestatud kahjude hüvitamist.
7.4 Juhul, kui Klient või mis tahes kolmas osapool, kes ei ole tarnija alltöövõtja, jätab või paneb toime kõik, mis takistab või lükkab Tarnijalt kaasa mis tahes käesoleva lepingu kohaste kohustuste täitmise või täitmise, siis tarnija Teatama kliendile võimalikult kiiresti ja:
7.4.1 ei vastuta tarnija mis tahes projekti viivitamise eest;
7.4.2, kui see on kohaldatav, muudetakse projekti ajakava vastavalt;
7.4.3 teatab Tellija Kliendile samal ajal, kui ta kavatseb esitada lisakulude nõude.

8 SPETSIIFILATSIOONI DOKUMENDI MUUTMINE
8.1 Pooled võivad igal ajal kokku leppida ja täita uusi spetsifikatsioonide dokumente. Käesoleva lepingu kohaselt osutatavate kaupade ja / või teenuste ulatuses tehtavad muudatused sätestatakse spetsifikaadi dokumendis, mis kajastab muutunud kaupu ja / või teenuseid ning hinda ja muid poolte vahel kokku lepitud tingimusi.
8.2 Klient võib igal ajal taotleda spetsifikaadi dokumendi muutmist, teatades sellest Tarnijale kirjalikult. Muutmistaotluse saamisel nõustab Tarnijal 5i tööpäeva jooksul või osapoolte vahel kokku lepitud teisel ajavahemikul Kliendile kirjalikku teatist selliste muudatuste mõju kohta, kui need on olemas, hinna ja muu Poolte vahel juba kokkulepitud tingimused.
8.3 Kui Tarnija esitab kirjalikult Kliendile nõusoleku teha muudatusi tingimustel, mis erinevad osapoolte vahel kokkulepitud tingimustest, siis peab Klient 5 tööpäeva jooksul alates sellise teate saamisest või teisel poolte vahel kokku lepitud perioodil , Nõustama Tarnijat kirjalikult, kas ta soovib muudatusi jätkata või mitte.
8.4 Kui Tarnija teatab kirjalikult Kliendile, kes nõustub muudatustega tegema tingimustel, mis erinevad osapoolte vahel kokkulepitud tingimustest, ja Klient kinnitab kirjalikult, et ta soovib, et muudatused toimuksid nendel tingimustel, muudetakse spetsifikaadi dokumenti, et kajastada Sellised muudatused ja pärast seda täidab Tarnija käesolevat Kokkulepet selliste muudetud tingimuste alusel.

9 GARANTII
9.1 Tarnija garanteerib, et 24 kuu jooksul alates tarnetähtajast on kaubad ja nende osad, kui see on asjakohane, puuduvad disaini, töö, konstruktsiooni või materjalide puudused.

9.2 Tarnija garanteerib, et käesoleva lepingu alusel osutatavaid teenuseid teostatakse mõistlike oskuste ja hooldusega ning kvaliteediga, mis vastab üldtunnustatud tööstusharu standarditele ja tavadele.
9.3 Välja arvatud käesolevas lepingus selgesõnaliselt sätestatud juhtudel, on kõik tarnija poolt pakutavate kaupade ja teenuste suhtes välja jäetud kõik garantiid, mis on otsesed või kaudsed seaduste või muude toimingutega.

10 HINDAMINE
Klient hüvitab Tarnijale kõik nõuded, kulud ja kulud, mis võivad tekkida tarnija poolt, mis tekivad otseselt või kaudselt Kliendi poolt käesolevast lepingust tulenevate kohustuste rikkumisest, sealhulgas kõik tarnija vastu esitatud nõuded, mis käsitlevad mis tahes kaupu Ja / või Teenused, mille tarnija pakub vastavalt spetsifikaadi dokumendile, rikub patendi, autoriõigust või ärisaladust või muud sarnast kolmanda isiku õigust.

11 VASTUTUSE PIIRANG
11.1 Välja arvatud hooletusest tingitud surma või kehavigastuse korral, mille suhtes ei kohaldata mingit piirangut, on kogu tarnija vastutus Kliendi suhtes mis tahes nõude suhtes või käesoleva lepingu rikkumise eest, mis on kas hooletusest või mitte, piiratud Hinnaga, mille on tasunud Klient, kellele nõue on seotud.
11.2 Tarnija ei tohi mingil juhul Kliendile vastutavaks pidada äritegevuse kaotuse, võimalike kahjude või kasumi kaotuse ega muu kaudse või kaudse kahju eest. Seda kohaldatakse ka juhul, kui selline kahju on mõistlikult prognoositav või kui Tarnijale on teatatud võimalustest, et Klient kannab sellist kahju.
11.3 Ükski käesolevates tingimustes sätestatu ei välista ega piira tarnija vastutust surma või kehavigastuse eest, mis tuleneb tarnija hooletusest või tema töötajate, agentide või alltöövõtjate hooletusest.

12I LÕPETAMINE
Mõlemad pooled võivad käesolevat lepingut viivitamatult lõpetada, teatades sellest kirjalikult teisele, kui:
12.1 teine ​​pool paneb käesoleva Lepingu oluliselt rikkuma ja rikkumise korral, mida on võimalik parandada, ei paranda seda 30 kalendripäeva jooksul, kui teine ​​pool seda kirjalikult teavitatakse;
12.2 teine ​​pool paneb käesoleva lepingu olulise rikkumise, mida ei saa mingil juhul parandada;
12.3 annab teisele poolele lahendi likvideerimiseks (välja arvatud solvava ühinemise või rekonstrueerimise eesmärgil) või pädev pädev kohus teeb selleks korralduse;
12.4 teise osapoole lakkab oma äritegevuse jätkamise või kogu oma äritegevuse sisuliselt; Või
12.5 on teine ​​pool tunnistatud maksejõuetuks või kutsub kokku oma võlausaldajatele koosoleku või koosseisu; Või likvideerija, vastuvõtja, administratiivne vastuvõtja, juhataja, usaldusisik või sarnane ametnik nimetatakse ühegi selle vara hulka.

13 INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED
Kõik intellektuaalomandi õigused, mis on tekkinud käesoleva lepingu täitmise tagajärjel või mis tekkisid käesoleva lepingu täitmise tagajärjel, jäävad tarnija absoluutse vara hulka seni, kuni see pole veel omandatud, ja Klient teeb kõik, mis on mõistlikult vajalik nende õiguste tagamiseks Tarnija poolt asjakohaste vahendite täitmisega või lepingute sõlmimisega kolmandate isikutega.

14 FORCE MAJEURE
Kumbki pool ei vastuta mis tahes kohustuste hilinemise või täitmata jätmise eest, kui viivitus või ebaõnnestumine tuleneb sündmustest või asjaoludest, mis ei kuulu tema mõistliku kontrolli alla, sealhulgas, kuid mitte ainult, Jumala teod, streigid, lüüsid, õnnetused, sõda, tulekahju Valitsuse, maanteede asutuste või mis tahes telekommunikatsiooniettevõtte, operaatori või halduse või muu pädeva asutuse tegevus või tegevusetus või kolmandate isikute poolt seadmete või teenuste tootmise, tootmise või tarnimise viivitus või ebaõnnestumine ning osapoolel on õigus Kohustuste mõistlik pikendamine pärast teisele poolele selliste sündmuste laadi ja ulatust teatamist.

15 SÕLTUMATUTE LEPINGUOSAD
Tarnija ja Klient on üksteisest sõltumatud töövõtjad ning neil ei ole volitusi teisele kolmandale osapoolele siduda või tegutseda mingil viisil teise esindajatena, kui mõlemad pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti. Tarnija võib lisaks oma töötajatele kaasata ka alltöövõtjaid, kes pakuvad Kliendile kõiki või osa teenuseid, mida selline hankimine ei vabasta tarnijalt käesolevast lepingust või mõnest kohaldatavast tehnospetsifikaadist tulenevaid kohustusi.

16 ÜLEVAADE
Kliendil ei ole õigust määrata oma õigusi ega kohustusi ega delegeerida oma kohustusi vastavalt käesolevale lepingule ilma Tarnija eelneva kirjaliku nõusolekuta.

17 SEBABILITUS
Kui mõni käesoleva lepingu säte on kehtetuks tunnistatud, mis tahes põhjusel on mõni pädev kohus pädev, siis see säte lõpeb ja ülejäänud sätted jäävad täies ulatuses jõustatuks, nii nagu oleks see leping kokku lepitud Kehtetu ebaseaduslik või jõustamatu säte kõrvaldatud.

18 WAIVER
Kui kumbki pool ei suuda igal ajal või mis tahes ajavahemiku jooksul jõustuda, ei tohi üks või mitu käesolevatest tingimustest
Loobuma neist või õigus igal ajal hiljem täita kõiki käesoleva lepingu tingimusi.

19 ANDMEKAITSE

Te tunnistate ja nõustute, et meie (ja meie töövõtjad ja tarnijad) võivad kasutada teie poolt Teie poolt seoses seadmete, toodete ja / või teenuste osutamisega või muul viisil lepingu kehtivusaja jooksul (teie andmed) saadud isikuandmeid järgmised eesmärgid:

19.1.1 haldab Lepingut (sealhulgas, piiranguteta sidepidamine mis tahes kolmandate isikutega, kes on seotud seadmete, toodete ja / või teenuste pakkumisega, taotluste ja / või tellimuste täitmisega seotud abistamine);

19.1.2 teavitab Teid seadmete, toodete ja / või teenuste muudatustest või mis tahes tingimustest;

19.1.3, mis võimaldab meil (ja / või töövõtjal või tarnijal) varustada seadmeid, tooteid ja / või teenuseid teile / teie määratud esindajale;

19.1.4 arvete esitamiseks; ja

19.1.5, kui sellistes tingimustes on lubatud teisiti ja StraightPoini privaatsusteatis.

19.2 Me ei edasta teie andmeid (nagu eespool määratletud) kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui: a) see on vajalik Lepingu eesmärgil või b) kooskõlas meie õigustatud huvidega teostada otseturundust teile või (c) kui teil on teie otsene turundus nõusolek. Nendel asjaoludel võime teie andmeid edastada valitud kolmandatele isikutele (sh meie töövõtjatele ja tarnijatele). Meie ja teised inimesed võivad teiega (ja teie esindajatega) teiega (posti teel, SMSiga, telefoniga, e-posti ja muude elektrooniliste vahenditega) pöörduda teie poole (ja teie esindajad) ja saata teile (ja teie esindajatele) nende toodete ja teenuste kohta teabe, mida meie arvates võib olla teile huvi vastavalt meie privaatsusteatele

19.3 Te tunnistate, et andmekaitseseaduse 1998, üldise andmekaitse määruse 2018, andmekaitsedirektiivi (koos 25 2018i enne ja pärast 2003i)], Ühendkuningriigi eraõiguse ja elektroonilise side eeskirjade 2018 ja [Data Kaitse seadus XNUMX];

Straightpoint (UK) Limited on teie poolt edastatavate isikuandmete vastutav töötleja. Andmed, kuidas me teie andmeid kasutavad ja kuidas oma õigusi andmekaitse seaduste alusel kasutada, on toodud meie privaatsusteates.

19.4 nõustute, et meie või keegi, kes meie nimel tegutseb, võib teie / nende klienditeeninduse kvaliteedi parandamiseks ja abistamiseks teie poolt või teie poolt (ja / või teie töötajatele või personalile) tehtud kutseid jälgida ja salvestada kaebuste käsitlemisega. Te kohustute oma töötajaid ja personali teadma selle tingimuse sätetest, sealhulgas meie privaatsusteatisest ja tagama, et olete täitnud andmekaitseseaduste ja teie enda privaatsuspoliitikat seoses andmete edastamisega meile.

20i teated
Kumbki poole poolt teisele poolele saadetud teate võib edastada e-posti, faksi, isikliku teenuse või posti teel spetsifikaadi dokumendis toodud teise poole aadressi või muu sellise aadressi kaudu, mida selline pool võib aeg-ajalt edastada Teisele kirjalikult ja kui see saadetakse e-kirjaga, kui see ei ole tõestatud teisiti, käsitatakse saatjana selle saatmise päevast, kui see saadetakse faksiga, kui kätte saadetakse veateate edastamise aruanne, kui see on antud Loetakse kirja kätte kätte kätte ajal, mil kiri oli isiklikult kätte toimetatud, või kui posti teel saadetakse, on see toimunud tavapärase postiga.

21 KÕIK LEPING
Käesolev leping sisaldab pooltevahelist kokkulepet küsimuste kohta ning asendab suulised või kirjalikud varasemad kokkulepped, kokkulepped, kohustused või ettepanekud. Kui käesolevas lepingus ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, võib käesolevat lepingut muuta ainult mõlema osapoole allkirjastatud dokument.

22 EI KOLMANDATE ISIKUTE
Ükski käesoleva lepingu eesmärk ei ole ega anna kolmandale isikule mingeid õigusi.

23 JUHTIMINE JA JURISDIKTSIOON
Käesolevat lepingut reguleerivad ja tõlgendatakse vastavalt Inglismaa õigusele ning pool edastab käesolevaga inglise kohtute ainupädevuse.

Palun andke teada oma nime.

Vale sisend

Vale sisend

Vale sisend

Palun andke teada oma e-posti aadress.

Teie e-posti aadress ei vasta, sisestage uuesti

Vale sisend

Vale sisend

Kui olete selle vormi saatnud, jõuab see koheselt otse SP esindusse, kes vastab teie päringule e-posti teel. Või kui soovite, et kõne tagasi, siis teavitage meid sellest sõnumist.

enzh-TWnlfrdenoes