Επιλέξτε την γλώσσα σας

Crosby Straightpoint

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ηνωμένο Βασίλειο: + 44 (0) 2392 484491 ΗΠΑ: + 1 918 834 4611

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Straightpoint UK Ltd.

straightpoint όρους πώλησης
ΟΡΙΣΜΟΙ 1

Στο έγγραφο αυτό, οι ακόλουθες λέξεις έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

1.1 "Συμφωνία" σημαίνει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις μαζί με τους όρους οποιουδήποτε ισχύοντος
Έγγραφο Προδιαγραφής.
1.2 "Πελάτης" σημαίνει τον οργανισμό ή το άτομο που αγοράζει αγαθά και υπηρεσίες από το
Προμηθευτής;
1.3 "Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας": όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εγγεγραμμένα και μη καταχωρημένα σχέδια,
Τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, την τεχνογνωσία και όλες τις άλλες μορφές πνευματικής ιδιοκτησίας όπου και αν βρίσκονται
Παγκόσμιο εκτελεστό?
1.4 "Έγγραφο Προδιαγραφών" σημαίνει δήλωση εργασίας, προσφορά ή άλλη παρόμοια
Έγγραφο που περιγράφει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει ο Προμηθευτής.
1.5 "Προμηθευτής" σημαίνει Straightpoint UK Ltd, Dakota Park, Havant, Hampshire, Ηνωμένο Βασίλειο.

1.6 "Οδηγία για την προστασία των δεδομένων": η οδηγία 95 / 46 / EC σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

1.7 "Νόμοι περί Προστασίας Δεδομένων" σημαίνει [πριν από 25 May 2018, Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων 1998 και Οδηγία Προστασίας Δεδομένων και από 25 May 2018] τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων μαζί με [(πριν και μετά την 25 Μάιος 2018) και τους Κανονισμούς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 2003 και τον [Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων 2018].

Το 1.8 "Προσωπικά Δεδομένα" έχει την έννοια που δίδεται στον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων 1998 ή στους Κανονισμούς Γενικής Προστασίας Δεδομένων, κατά περίπτωση.

1.9 "Προστασία Προσωπικών Δεδομένων" σημαίνει ειδοποίηση απορρήτου Straightpoints από καιρό σε καιρό, όπως εκτίθεται στη διεύθυνση: www.straightpoint.com/privacy-policy.html


2 ΓΕΝΙΚΑ
2.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών
Από τον Προμηθευτή στον Πελάτη.
2.2 Πριν από την έναρξη των υπηρεσιών ο Προμηθευτής υποβάλλει στον Πελάτη α
Έγγραφο που προσδιορίζει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν και την τιμή
πληρωτέος. Ο Πελάτης ενημερώνει αμέσως τον Προμηθευτή εάν ο Πελάτης δεν συμφωνεί με τον
Περιεχομένου του εγγράφου προδιαγραφής. Όλα τα Έγγραφα Προδιαγραφών υπόκεινται στους παρόντες Όρους
Και τις συνθήκες.
2.3 Ο Προμηθευτής θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να ολοκληρώσει τις υπηρεσίες εντός του
Τα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια, αλλά ο χρόνος δεν θα έχει ουσιώδη σημασία για την εκτέλεση οποιωνδήποτε υπηρεσιών.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 3

3.1 Η τιμή για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών καθορίζεται στην Προδιαγραφή
Εγγραφο.
3.2 Τα ποσά των τιμολογίων οφείλονται και καταβάλλονται εντός 30 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. Ο προμηθευτής
Δικαιούται να χρεώσει τόκους σε ληξιπρόθεσμα τιμολόγια από την ημερομηνία κατά την οποία η πληρωμή καθίσταται απαιτητή
Από ημέρα σε ημέρα μέχρι την ημερομηνία πληρωμής με συντελεστή 12% ετησίως πάνω από το βασικό επιτόκιο της
Τράπεζα της Αγγλίας. Σε περίπτωση που οι διαδικασίες του Πελάτη απαιτούν την υποβολή τιμολογίου
Έναντι εντολής αγοράς προς πληρωμή, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την έκδοση αυτής της αγοράς
Πριν από την παράδοση των αγαθών και των υπηρεσιών.

4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Όλα τα εμπορεύματα πρέπει να συμμορφώνονται μόνο με τις προδιαγραφές στο έγγραφο προδιαγραφών. Για την
Την αποφυγή αμφιβολιών χωρίς περιγραφή, προδιαγραφές ή απεικόνιση που περιέχονται σε οποιοδήποτε προϊόν
Φυλλάδιο ή άλλη βιβλιογραφία πωλήσεων ή μάρκετινγκ του Προμηθευτή και καμία αντιπροσώπευση γραπτή ή
Η προφορική, η αλληλογραφία ή η δήλωση αποτελούν μέρος της σύμβασης.

5 ΠΑΡΑΔΟΣΗ
5.1 Η ημερομηνία παράδοσης που καθορίζεται από τον προμηθευτή είναι μόνο μια εκτίμηση. Ο χρόνος παράδοσης δεν αποτελεί ουσία της σύμβασης και ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, κόστος, αποζημίωση, επιβάρυνση ή δαπάνη που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των αγαθών.
5.2 Όλος ο κίνδυνος στα αγαθά μεταβιβάζεται στον Πελάτη κατά την παράδοση.

ΤΙΤΛΟΣ 6
Ο τίτλος στα Αγαθά δεν μεταβιβάζεται στον Πελάτη μέχρις ότου ο Προμηθευτής καταβληθεί εξ ολοκλήρου για τα Αγαθά.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΤΗΣ 7
7.1 Για να μπορέσει ο Προμηθευτής να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας, ο Πελάτης:
Η 7.1.1 συνεργάζεται με τον Προμηθευτή.
Η 7.1.2 παρέχει στον προμηθευτή οποιεσδήποτε πληροφορίες εύλογα απαιτούνται από τον προμηθευτή.
Η 7.1.3 λαμβάνει όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις που ενδέχεται να απαιτηθούν πριν από την έναρξη των υπηρεσιών. και
Το 7.1.4 συμμορφώνεται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Έγγραφο Προδιαγραφής ή συμφωνούνται διαφορετικά μεταξύ των μερών.
7.2 Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον Προμηθευτή για τυχόν έξοδα του Προμηθευτή ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης του Πελάτη με τη ρήτρα 7.1.

7.3 Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων που δικαιούται ο Προμηθευτής, σε περίπτωση που ο Πελάτης τερματίσει ή ακυρώσει παρανόμως τα αγαθά και τις υπηρεσίες που συμφωνήθηκαν στο Έγγραφο Προδιαγραφής, ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει στον Προμηθευτή τις συμφωνηθείσες αποζημιώσεις και Όχι ως χρηματική ποινή το πλήρες ποσό οποιουδήποτε κόστους τρίτου με το οποίο έχει δεσμευτεί ο Προμηθευτής και σε σχέση με ακυρώσεις με γραπτή ειδοποίηση μικρότερη των πέντε εργάσιμων ημερών το πλήρες ποσό των αγαθών και υπηρεσιών που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το Έγγραφο Προδιαγραφής, Και ο Πελάτης συμφωνεί ότι πρόκειται για μια πραγματική εκτίμηση των ζημιών του Προμηθευτή σε μια τέτοια περίπτωση. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η παράλειψη του Πελάτη να συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σύμφωνα με τη ρήτρα 7.1 θεωρείται ως ακύρωση των αγαθών και των υπηρεσιών και με την επιφύλαξη της καταβολής των ζημιών που καθορίζονται στην παρούσα ρήτρα.
7.4 Σε περίπτωση που ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε τρίτος, που δεν είναι υπεργολάβος του Προμηθευτή, παραλείψει ή διαπράξει οτιδήποτε εμποδίζει ή καθυστερεί τον Προμηθευτή να αναλάβει ή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τότε ο Προμηθευτής Ενημερώστε τον Πελάτη το συντομότερο δυνατόν και:
7.4.1 ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση οποιουδήποτε έργου.
7.4.2, εάν υπάρχει, το χρονοδιάγραμμα του έργου θα τροποποιηθεί ανάλογα.
7.4.3 ο Προμηθευτής ενημερώνει ταυτόχρονα τον Πελάτη εάν προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε αξίωση για πρόσθετες δαπάνες.

ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 8 ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
8.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν ανά πάσα στιγμή να συμφωνήσουν αμοιβαία και να εκτελέσουν νέα έγγραφα προδιαγραφών. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο πεδίο των αγαθών ή / και υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας καθορίζονται στο έγγραφο προδιαγραφών, το οποίο αντικατοπτρίζει τα αλλαγμένα αγαθά ή / και υπηρεσίες και την τιμή και οποιουσδήποτε άλλους όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.
8.2 Ο Πελάτης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τροποποιήσεις στο Έγγραφο Προδιαγραφής με έγγραφη ειδοποίηση προς τον Προμηθευτή. Με την παραλαβή της αίτησης αλλαγών, ο Προμηθευτής ενημερώνει τον Πελάτη, εντός 5 εργάσιμων ημερών ή οποιαδήποτε άλλη προθεσμία μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, με γραπτή ειδοποίηση για την επίδραση τέτοιων αλλαγών, εάν υπάρχουν, στην τιμή και σε οποιαδήποτε άλλη Όρους που έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.
8.3 Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δώσει γραπτή ειδοποίηση στον Πελάτη, συμφωνώντας να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις με όρους διαφορετικούς από αυτούς που έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, ο Πελάτης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης ή οποιασδήποτε άλλης περιόδου που συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων , Συμβουλεύει τον Προμηθευτή με γραπτή ειδοποίηση αν επιθυμεί ή όχι τις αλλαγές.
8.4 Όταν ο Προμηθευτής απευθύνει γραπτή ειδοποίηση στον Πελάτη που συμφωνεί να πραγματοποιήσει τροποποιήσεις με όρους διαφορετικούς από αυτούς που έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των μερών και ο Πελάτης επιβεβαιώσει γραπτώς ότι επιθυμεί τις αλλαγές να προχωρήσει σε αυτούς τους όρους, Τέτοιες τροποποιήσεις και στη συνέχεια ο Προμηθευτής θα εκτελεί την παρούσα Συμφωνία βάσει αυτών των τροποποιημένων όρων.

9 ΕΓΓΥΗΣΗ
9.1 Ο προμηθευτής εγγυάται ότι από την ημερομηνία παράδοσης για μια περίοδο 24 μηνών τα αγαθά και όλα τα εξαρτήματά τους, κατά περίπτωση, είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ελαττώματα στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την κατασκευή ή τα υλικά.

9.2 Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι οι υπηρεσίες που εκτελούνται στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας πρέπει να εκτελούνται με τη χρήση εύλογων δεξιοτήτων και φροντίδας και ποιότητας σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά βιομηχανικά πρότυπα και πρακτικές.
9.3 Με την εξαίρεση των ρητρών που αναφέρονται ρητά στην παρούσα Συμφωνία, όλες οι εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, βάσει νόμου ή άλλως, αποκλείονται από την παρούσα σε σχέση με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται από τον Προμηθευτή.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ 10
Ο Πελάτης αποζημιώνει τον Προμηθευτή έναντι όλων των αξιώσεων, εξόδων και εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν από τον Προμηθευτή και προκύπτουν, άμεσα ή έμμεσα, από την παραβίαση εκ μέρους του Πελάτη οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αξιώσεων κατά του Προμηθευτή, Και / ή υπηρεσίες που παρέχονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με το Έγγραφο Προδιαγραφής παραβιάζουν ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικό απόρρητο ή άλλο παρόμοιο δικαίωμα τρίτου.

11 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
11.1 Εκτός από το θάνατο ή τον τραυματισμό λόγω αμέλειας για το οποίο δεν υπάρχει όριο, η συνολική ευθύνη του Προμηθευτή στον Πελάτη για οποιαδήποτε αξίωση ή παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας, ανεξάρτητα από το αν προκύπτει ή οφείλεται σε αμέλεια, περιορίζεται Στην τιμή που καταβάλλει ο Πελάτης στον οποίο αναφέρεται η απαίτηση.
11.2 Σε καμία περίπτωση ο Προμηθευτής δεν θα ευθύνεται έναντι του Πελάτη για τυχόν απώλεια εργασιών, απώλεια ευκαιρίας ή απώλεια κερδών ή για οποιαδήποτε άλλη έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημιά. Αυτό ισχύει ακόμη και όταν η ζημία αυτή ήταν ευλόγως προβλέψιμη ή ο προμηθευτής είχε ενημερωθεί για το ενδεχόμενο να υποστεί η ζημία ο Πελάτης.
11.3 Τίποτα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του Προμηθευτή για θάνατο ή σωματικές βλάβες που οφείλονται στην αμέλεια του Προμηθευτή ή των υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή υπεργολάβων του.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 12
Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να τερματίσει αμέσως την παρούσα συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση προς την άλλη εάν:
Το 12.1 το άλλο συμβαλλόμενο μέρος διαπράττει ουσιώδη παραβίαση της παρούσας συμφωνίας και σε περίπτωση παραβίασης που μπορεί να θεραπευθεί, δεν το διορθώνει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του άλλου μέρους για το σκοπό αυτό.
Το 12.2 το άλλο μέρος διαπράττει ουσιώδη παραβίαση της παρούσας συμφωνίας, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκατασταθεί.
12.3 το άλλο μέρος υποβάλλει ψήφισμα για εκκαθάριση (εκτός από το σκοπό συγχώνευσης ή ανασυγκρότησης διαλυτών) ή αρμόδιο δικαστήριο εκδίδει σχετική εντολή ·
Το 12.4 το άλλο μέρος παύει να ασκεί τις δραστηριότητές του ή ουσιαστικά το σύνολο των δραστηριοτήτων του · ή
12.5 ο έτερος διάδικος κηρύσσεται αφερέγγυος ή συγκαλεί συνάντηση ή κάνει ή προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε διευθέτηση ή σύνθεση με τους πιστωτές του · Ή ο εκκαθαριστής, ο παραλήπτης, ο διοικητικός παραλήπτης, ο διαχειριστής, ο διαχειριστής ή παρόμοιος αξιωματικός διορίζεται έναντι οποιουδήποτε περιουσιακού του στοιχείου.

13 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που παράγονται από ή προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης αυτής της Συμφωνίας θα καταστούν, στο βαθμό που δεν έχουν ήδη κατοχυρωθεί, η απόλυτη ιδιότητα του Προμηθευτή και ο Πελάτης θα πράξει ό, τι είναι λογικά αναγκαίο για να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα αυτά Στον Προμηθευτή με την εκτέλεση κατάλληλων μέσων ή τη σύναψη συμφωνιών με τρίτους.

14 FORCE MAURE
Κανένα μέρος δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία οφείλεται σε γεγονότα ή περιστάσεις εκτός εύλογου ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ενεργειών του Θεού, απεργιών, κλειδιών, ατυχημάτων, πολέμου, πυρκαγιάς , Η πράξη ή παράλειψη κυβερνήσεων, αρχών αυτοκινητοδρόμων ή οποιουδήποτε φορέα εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών, φορέα εκμετάλλευσης ή διοίκησης ή άλλης αρμόδιας αρχής ή η καθυστέρηση ή η αποτυχία στην κατασκευή, παραγωγή ή προμήθεια από τρίτους εξοπλισμού ή υπηρεσιών και ο διάδικος δικαιούται Εύλογη παράταση των υποχρεώσεών του, αφού γνωστοποιήσει στο άλλο μέρος τη φύση και την έκταση των γεγονότων αυτών.

15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ο προμηθευτής και ο πελάτης είναι αντισυμβαλλόμενοι ανεξάρτητοι ο ένας από τον άλλον και ούτε έχει την εξουσία να δεσμεύει το άλλο σε τρίτους ή να ενεργεί με οποιονδήποτε τρόπο ως εκπρόσωπος του άλλου, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά γραπτώς και από τα δύο μέρη. Ο Προμηθευτής μπορεί, εκτός από τους δικούς του υπαλλήλους, να αναθέτει σε υπεργολάβους να παρέχουν όλες ή μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών στον Πελάτη και η εν λόγω δέσμευση δεν απαλλάσσει τον Προμηθευτή από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή από οποιοδήποτε ισχύον Έγγραφο Προδιαγραφής.

ΑΝΑΘΕΣΗ 16
Ο Πελάτης δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του ή να μεταβιβάσει τα καθήκοντά του βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Προμηθευτή.

17 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας κηρυχθεί άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή για οποιοδήποτε λόγο από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο, η διάταξη αυτή θα αποκοπεί και το υπόλοιπο των διατάξεων του παρόντος θα συνεχίσει να ισχύει και να ισχύει, σαν να είχε συμφωνηθεί η συμφωνία αυτή με Μη εξουσιοδοτημένη παράνομη ή μη εκτελεστή διάταξη.

18 WAIVER
Η παράλειψη εκ μέρους οποιουδήποτε μέρους να επιβάλει ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έναν ή περισσότερους από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν ισχύει
Να τους παραχωρήσετε ή να αποκτήσετε το δικαίωμα οποτεδήποτε μεταγενέστερα να επιβάλλετε όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 19

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εμείς (και οι ανάδοχοι και οι προμηθευτές μας) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα που αποκτήθηκαν από εσάς σε σχέση με την παροχή Εξοπλισμού, Προϊόντων ή / και Υπηρεσιών ή άλλως κατά τη διάρκεια της Σύμβασης ("Τα Δεδομένα σας"), για τους ακόλουθους σκοπούς:

Η 19.1.1 που διαχειρίζεται τη Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, των σχέσεων με τρίτους που σχετίζονται με την παροχή του Εξοπλισμού, των Προϊόντων ή / και των Υπηρεσιών, βοηθά με αιτήματα και / ή με παραγγελίες).

19.1.2 που σας ειδοποιεί για αλλαγές στο Εξοπλισμό, Προϊόντα ή / και Υπηρεσίες ή όποιους όρους και προϋποθέσεις.

19.1.3 που μας επιτρέπει (ή / και ανάδοχο ή προμηθευτή) να διαθέσει τον Εξοπλισμό, τα Προϊόντα ή / και τις Υπηρεσίες σε εσάς / έναν Αντιπρόσωπο που έχετε διορίσει εσείς.

19.1.4 για σκοπούς τιμολόγησης. και

19.1.5 όπως επιτρέπεται διαφορετικά υπό αυτές τις συνθήκες και την ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων του Straightpoint.

19.2 Δεν θα μεταβιβάσουμε τα Δεδομένα σας (όπως ορίζονται παραπάνω) σε τρίτους εκτός αν (α) είναι απαραίτητο να το κάνετε για τους σκοπούς της Σύμβασης ή (β) σύμφωνα με το νόμιμο συμφέρον μας να πραγματοποιήσουμε απευθείας εμπορική προώθηση σε εσάς , ή (γ) όπου έχουμε τη συγκατάθεσή σας για άμεσο μάρκετινγκ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας, σε επιλεγμένα τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων και των προμηθευτών μας). Εμείς και τα πρόσωπα αυτά μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας (και τους αντιπροσώπους σας) για σκοπούς μάρκετινγκ (μέσω ταχυδρομείου, SMS, Τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλα ηλεκτρονικά μέσα) και μπορεί να σας στείλουμε (και τους εκπροσώπους σας) πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους που σας ενδιαφέρουν σύμφωνα με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

19.3 Αναγνωρίζετε ότι για τους σκοπούς του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων 1998, του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Γενικής Χρήσης 2018, της Οδηγίας για την Προστασία Δεδομένων μαζί με (και πριν από και μετά την 25 Μάιος 2018) οι Κανονισμοί περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου 2003 και το [Δεδομένα Νόμος προστασίας 2018];

Η εταιρεία Straightpoint (UK) Limited είναι υπεύθυνος επεξεργασίας οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που παρέχετε. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας βάσει των περί προστασίας δεδομένων Νόμων καθορίζονται στην ειδοποίηση περί απορρήτου.

19.4 Συμφωνείτε ότι εμείς ή οποιοσδήποτε ενεργεί για λογαριασμό μας μπορεί να παρακολουθεί και να καταγράφει κλήσεις που πραγματοποιούνται σε εσάς ή από εσάς (ή / και από οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή το προσωπικό σας) για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών πελατών μας και να βοηθήσουμε με χειρισμό παραπόνων. Αναλαμβάνετε να ενημερώσετε τους υπαλλήλους και το προσωπικό σας για τις διατάξεις αυτής της προϋπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και για να βεβαιωθείτε ότι έχετε συμμορφωθεί με την πρόβλεψη των Νόμων περί Προστασίας Δεδομένων και της δικής σας πολιτικής απορρήτου σχετικά με την παροχή των Δεδομένων σας σε εμάς.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 20
Οποιαδήποτε ειδοποίηση που θα δοθεί από κάθε μέρος στον άλλο μπορεί να επιδοθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας, προσωπικής εξυπηρέτησης ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του άλλου μέρους που αναφέρεται στο Έγγραφο Προδιαγραφής ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση όπως αυτή μπορεί να κοινοποιεί από καιρό σε καιρό Στο άλλο, γραπτώς, και αν αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εκτός εάν το αντίθετο αποδειχθεί, θεωρείται ότι παραλήφθηκε την ημέρα της αποστολής του, εφόσον αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία, θεωρείται ότι επιδόθηκε μετά την παραλαβή έκθεσης για τη μετάδοση χωρίς σφάλματα, εάν δοθεί Με επιστολή θεωρείται ότι έχει επιδοθεί κατά την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής ή ότι αποστέλλεται ταχυδρομικώς θεωρείται ότι έχει παραδοθεί κατά την κανονική διάρκεια της θέσης.

21 ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Η παρούσα συμφωνία περιλαμβάνει ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο και αντικαθιστά τυχόν προηγούμενες συμφωνίες, ρυθμίσεις, δεσμεύσεις ή προτάσεις, προφορικές ή γραπτές. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά αλλού στην παρούσα συμφωνία, η παρούσα συμφωνία μπορεί να μεταβάλλεται μόνο με έγγραφο που υπογράφεται από αμφότερα τα μέρη.

22 ΟΧΙ ΤΡΙΤΕΣ ΜΕΡΕΣ
Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν προορίζεται ούτε παρέχει σε τρίτους δικαιώματα.

23 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η παρούσα συμφωνία διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και τα συμβαλλόμενα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων.

Γρήγορη φόρμα επικοινωνίας

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για το όνομά σας.

Invalid Input

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Μόλις αποστείλετε αυτή τη φόρμα, θα φτάσετε άμεσα σε εκπρόσωπο SP, άμεσα, ο οποίος θα απαντήσει στην ερώτησή σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το συντομότερο δυνατόν. Ή αν προτιμάτε μια κλήση, ενημερώστε μας στο μήνυμα.
enzh-TWnlfrdenoes